ISO 14000

Genel Bakış

Standardizasyon için Uluslararası Organizasyon ile uyumlu- ISO, ISO 14000 şirketlerin Çevre Yönetim Sisteminin aile adresleridir- EMS. Etkili bir EMS ile organizasyonlar şunları yapabilecektir:

 • Aktivitelerden kaynaklanan çevreye zararlı etkileri en aza indirmek ve
 • Çevresel performansta sürekli gelişim kazanmak

EMS organizasyonların herhangi boyutta veya türde ISO 14000 ailesinin gereksinimlerini karşılayan bir yönetim aracıdır:

 • Ürün veya hizmetlerin çevresel etkilerini belirler ve kontrol eder.
 • Çevresel performansı sürekli geliştirir.
 • Çevresel amaçları ve hedefleri kurmak için sistematik bir yaklaşım uygular ve onların erişilebilir olduğunu gösterir. 

Zorluklar

ISO 14000 ailesi içsel hedeflere ulaşmak için bir araçtır:

 • Çevreyi etkileyebilecek organizasyonel süreçler ve aktiviteler üzerinde tam kontrol güvencesi vererek üst düzey yönetim sağlar
 • Çevresel sorumluluk sahibi organizasyonlar için çalışan personeller sağlar.

ISO 14000 ailesi aynı zamanda dışsal hedeflere ulaşmak için de bir araçtır:

 • Dış hissedarlar için çevre sorunlarıyla uyumu garanti eder- müşteriler, toplum ve düzenleyici kurumlar gibi.
 • Çevre düzenlemelerine uyar.,
 • Kendi çevre politikaları, planları ve aksiyonları hakkında organizasyonun şikayetleri ve iletişimini destekler.
 • Dış bir hissedar tarafından değerlendirme uygunluğu, tedarikçinin beyanlarının uygunluğu üzerinden uygunluğu göstermek - iş müşterisi gibi- ve bağımsız bir belgelendirme kurumundan uygunluk sertifikası için bir çerçeve sağlar.

Organizasyonların bu zorluklarına yardımcı olmak amacıyla, SoftExpert süreçlerin kontrolü, ürünler ve servisler, çevresel görünüm ve etki, yasal ve diğer gereksinimler, kayıtlar ve denetimler için kolaylaştırılmış tamamen web tabanlı bir çözüm sunar. SoftExpert ISO 14000 ailesi ve ilgili mevzuatlarla belirlenen gereksinimleri karşılayan kapsamlı bir çözümdür.

Daha Fazla Bilgi   Online Demo

Çözüm

Modül    Uyumluluk ve  Gereklilikler                                        
            ​SE Action Plan
      SE Aksiyon  Planı
**                      
Kurumlara, ekip iletişimini koruyarak bütün iş akışlarını etkili koordine ve yönetmede yardımcı olur. Aksiyon planı ve       görev planlama, uygulama ve izleme, düzelticiyi kapsama, önleyici veya kestirimci aksiyon özellikleri, merkezi kontrol yoluyla iş birliğini geliştirir.                                                                                                                                                                          

          
 SE Audit
SE Denetim
 • Yönetim içi denetim sonuçlarının paylaşımını sağlar.

 • Tüm işlem şu şekilde yönetilir:

 • Birinci olarak planlama ve uygulama yapılır, ikinci ve üçüncü aşamada denetim yapılır.

 • Denetimler planlanır, değerlendirme kapsamı içine alınır, süreçlerin ve/veya alanların durumu ve önemi denetlenir.

 • Tanımlanan kriterleri, metotları, olasılıkları ve gereksinimleri denetler.

 • Seçilen denetçiler, becerilerine göre, kullanıcıların kendi işlerini denetlememelerini sağlar. 

 • Bakım kayıtları:

 • Denetimler ve sonuçları.

 • Oluşum kayıtları¹.

 • Dispozisyon aksiyonu ve CAPA¹.

 • Sebep Analizleri¹.

 • Aktiviteleri takip etme¹.

 • Alınan aksiyonların doğrulanması¹.

  SE BI
SE İş Zekası
 •  Yönetim sisteminin uygunluğunu ve etkinliğini göstermek için uygun verileri analiz etmede, toplamada ve tanımlamada yardımcı olur.
    SE Calibration 
     SE Kalibrasyon
**
 • İzleme ve ölçüm ekipmanı düzgün kalibre ve/veya doğrulanmış olduğundan emin olmanıza yardımcı olur ve ilgili kayıtları muhafaza eder.
Organizasyonlara şu şekilde yardımcı olur:
 • Organizasyon tarafından belirlenen kendi adına potansiyel nedene sahip anlamlı EHS riskleri yetkinlik tabanlı uygun eğitime ve/veya tecrübeye dayanır ve bunun için herhangi bir kişinin görev performansını sağlar
 • Şirket için çalışan insanlara veya kendi adına farkında olan insanlar için Prosedürleri Kurar, uygular ve bakım yapmayı sağlar:
  • Yönetim sisteminin EHSM politikası, prosedürleri ve gereksinimlerine uygunluğunun önemi belirler.
  • Önemli EHS riskleri çalışmalarıyla ilgili gerçek veya potansiyel etkileri yanı sıra, gelişmiş kişisel performans faydaları sağlar.
  • Yönetim sistemi gerekleriyle onların rolleri ve sorumluluk başarılarına uygunluk sağlar.
  • Belirtilen prosedürlerden sapmanın potansiyel sonuçlarını belirler.
          ​SE Document
  SE Doküman
                          

Tüm işlem şu şekilde yönetilir:

 • Sorun öncesinde yeterlilik için belgeleri detaylandırır, gözlemler ve onaylar.
 • Gerekli ve yeniden onaylanan belgelerin gözden geçirir ve günceller.
 • Kayıtları belirlemek, depolamak, korumak, tutmak, almak ve elden çıkarmak .
Şunları garantiye alır:
 • Değişiklikler ve belgelerin güncel revizyon durumu belirlenir.
 • Uygulanabilir dokümanların ilgili versiyonları mevcuttur.
 • Dokümanlar ve kayıtlar okunaklı kalır ve kolaylıkla tanınabilir. 
 • Organizasyon tarafından belirlenen dış kaynaklı dokümanları tanımlar ve bunların dağıtımını kontrol eder.
Güncelliğini yitirmiş belgelerin istenmeyen kullanımını engeller ve herhangi bir amaç için saklanmaları durumunda uygun olanları tanımlar.                                 
   SE Maintenance
SE Bakım**

 • Yönetim sistemini kurmak, uygulamak, sürdürmek ve iyileştirmek için önemli altyapı kullanılabilirliği sağlar.
  SE Performance
SE Performans
Tüm işlem şu şekilde yönetilir:
 • Organizasyon tarafından belirlenen politikaları izlemek için göstergeler ve hedefler dahil olmak üzere Amaçların Kurulması, uygulanması, korunması ve analiz edilmesini sağlar.
  • Önemli EHS riskleridir.
  • Kirliliği önler.
  • Organizasyonun onayladığı ölçüde uygulanabilir yasal gerekliliklere ve diğer gerekliliklere uyum sağlar.
  • Sürekli iyileştirme sağlar.
  • Teknolojik seçenekler, finansal, operasyonel ve iş gereklilikleri ve ilgili tarafların görüşlerini bulundurur.
 • Organizasyonun ilgili fonksiyonları ve seviyelerinde Amaçlar, hedefler ve göstergelerin yayılmasını sağlar. 
 • Organizasyonların ilgili fonksiyonları ve seviyelerinde amaç ve hedeflere ulaşmak için sorumluluk tayini yapılır
 • İzlemek için yeterli araçları ve zaman dilimini tanımlama, ve uygulanabilir durumlarda organizasyonlar tarafından belirlenen amaçlar, hedefler, göstergeler ve süreçlerin ölçümünü yapar.

   
  
      
SE Process
SE Süreç
Tüm işlem şu şekilde yönetilir:
 • Organizasyon boyunca ihtiyaç duyulan prosesler ve uygulamalar tanımlanır.
 • Bu süreçlerdeki EHS risklerinin ve etkileşimlerin sırasıyla belirlenir.
 • Her iki işlemin sağlanması için gerekli kriterler ve yöntemler belirlenir, ve bu süreçlerin kontrolü etkili ve hafifletilmiş EHS riskleridir. 
 •  Süreçlerin işleyişini ve izlenmesini desteklemek için gerekli bilgiler ve kaynaklar tanımlanır.
 • Süreçlerin nerede uygulanabilirliği ve analizi, izleme ve ölçüm noktaları tanımlanır.
 • Süreçleri iyileştirmek ve planlanan sonuçlara ulaşmak için gerekli eylemleri uygular.
     

         ​
SE Project 
             SE Proje
**
Tüm işlem şu şekilde yönetilir:
 • Organizasyon tarafından belirlenen politikaları izlemek için aksiyon planlarının (programlarının) kurulur, uygulanır, bakımı ve analizi yapılır.
 • Organizasyon içinde ilgili fonksiyonların ve seviyelerin aksiyon planını dağıtılır,
 • Organizasyonların ilgili fonksiyon ve seviyelerinin aksiyon planının tamamlanması için görevleri belirler.
 • Organizasyonlar tarafından kurulan aksiyon planının ölçülmesi, uygulanabilirliği ve izlenmesi için yeterli araçların ve zaman dilimini belirler.
     

           
SE Project 
            SE Talep
**         
Tüm tanımlama süreci boyunca şu şekilde yönetir:
 • İlgili tarafların belirtilen gereksinimleri (müşteriler, hissedarlar, personeller, tedarikçiler ve kamu).
 • Gereksinimler müşteriler tarafından belirtilmemiş fakat belirtilen veya amaçlanan kullanım için gereklidir
 • Ürün ve süreç için geçerli yasal ve düzenleyici gereksinimler belirlenir.
 • Müşteri memnuniyetini attırıcı hedefler ile organizasyon tarafından gerekli görülen her türlü ek gereksinimler belirlenir.
       


  
SE Risk
SE Risk
*
Organizasyonlara şu şekilde yardımcı olur:
 • Örgütsel çevre ve ilgili değişikliklerle ilişkili riskleri yönetir
 • Yönetim sisteminin kurulur uygulanır korunur aynı zamanda anlamlı EHS risklerinin dikkate alınacağına emin olmanızı sağlar.
 • Süreçler şu şekilde yönetilir:
  • Yönetim sisteminde belirlenmiş hizmet, ürün ve aktivitelerin EHS riskleri tanımlanır aynı zamanda kontrol edilebilir ve etkileyebilir.
  • Sahip olunan EHS riskleri belirlenir veya önemli etkileri olabilir.
  • Bilgiyi belgeler ve güncel tutar.

       
 ​
SE Training
SE Eğitim
*
Organizasyonlara şu şekilde yardımcı olur:
 • Organizasyon tarafından belirlenen kendi adına potansiyel nedene sahip anlamlı EHS riskleri yetkinlik tabanlı uygun eğitime dayanır. Aynı zamanda herhangi bir kişinin bunun için görevlerini yerine getireceğinden emin olur.
 • Yönetim sistemi ve EHS riskleri ilgili eğitim ihtiyaçlarını belirler.
 • Bu ihtiyaçları karşılamak için tedbirler alır veya eğitimler verir. 
 • İlişki kayıtlarını saklar             ​SE Waste 
               SE Atık
*
​İlgili atık ilgili belirleme ve planlama süreçlerini yönetir:
 • Oluşan atıkları taşır, depolar ve ortadan kaldırır. 
 • Nesilden nesile başlayarak sürecin başından sonuna kadar ürünlerin tüm atık yaşam döngüsünü yönetir. 
 • Atık profillerinin standardizasyonu üzerinden tutarlılığını ve doğruluğunu sağlar. 
 • Organizasyon çapında geliştirilmiş atık bilgi yönetimini sağlar.
 • Atık envanterleri de dahil olmak üzere, birikimi depolanma, ambalaj ve labovatuar paketlerini zahmetsizce izler. 
​              SE Workflow 
            SE İş Akışı
**
SE Süreçleri üretim ortamında iş akışlarını kontrol eder ve otomatikleştirir, doğru ekibe işlem görevlerini atar. SE Süreçler uygun zamanda rol veya bireysel süreçlere dayalı bir şekilde haritalanmıştır.

* Premium Paket
** SE Suite Pakedi
¹ SE Aksiyon arayüzü ile gerçekleştirilen aktiviteler

Daha fazlası için:    http://www.softexpert.com/regulation-iso9000.php    Copyright © SoftExpert Software for Performance Excellence